میزان بار قابل تحمل لاستیک

تاريخ تنظيم: پنجشنبه 29 بهمن ماه 1394 تعداد بازدید: 26966
میزان بار قابل تحمل هر لاستیک متناسب با مشخصات خودرو متغیر است.برای مثال، حد بارگذاری برای خودروی پراید 76 و معادل 400 كیلوگرم بار است.
این عدد نماینده حداكثر وزنی است كه لاستیک می‌تواند تحمل كند، هنگامی كه حداكثر مقدار مجاز فشار را  داشته ‌باشد و بین صفر تا 279 متغیر است. برای خودروهای شخصی، عدد حد بارگذاری بین 71 تا 100 است.برای مثال، حد بارگذاری برای خودروی پراید 76 و معادل 400 كیلوگرم بار است، یعنی این تایرهنگامی كه حداكثر فشار باد مجاز را دارد ، حداکثر400 كیلوگرم را می‌تواند حمل کند.توجه داشته باشید هرگز لاستیكی را كه حد بارگذاری آن كمتر از میزان توصیه ­شده از سوی سازنده خودروست، روی رینگ نصب نکنید. برای آگاهی از میزان بار قابل تحمل هر شاخص به جدول زیر مراجعه کنید.

وزن مجاز
شاخص بار
345
71
355
72
365
73
375
74
387
75
400
76
412
77
425
78
437
79
450
80
462
81
475
82
487
83
500
84
515
 85
530
 86
545
 87
560
 88
580
 89
600
 90
615
 91
630
 92
650
 93
670
 94
690
 95
710  96
730
 97
750
 98
775
 99
800
 100
825
 101
 850  102
 875  103
 900  104
 925  105
 950  106
 975  107
 1000  108
 1030 109
1060
 110
لاستیک میلاد